Přijímací řízení

8. 11. 2017
Denisa Kolínská
výchovný poradce

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

 

Průběžné informace o přijímacím řízení pro vycházející žáky. Přehled požadavků středních škol a učilišť.

I. informace o výsledcích přijímacího řízení v loňském roce

II. organizace rozmisťovacího řízení, brožury, atlasy škol, informace zveřejňovány na nástěnce - volba povolání, dny otevřených dveří

III. informace k přihláškám: každý žák může pro první kolo podat dvě přihlášky na střední školy (§ 60 školského zákona), a to přímo ředitelům středních škol

IV. systém přijímacího řízení - podle nového zákona č. 243/2008 Sb. ze dne 5. června 2008, § 60, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a jiném vzdělávání - kterým se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

V. jak postupovat, pokud nebude dítě úspěšné v 1. kole, případně v dalších kolech

VI. informace pro rodiče - pomoc při rozhodování/profesionální orientace dítěte, zdravotní stav, osobnostní předpoklady, možnosti uplatnění, schopnosti dětí - informace o přijímacích zkouškách minulých letech

 

Pokyny k vyplňování přihlášek na střední školy, střední odborná učiliště, učiliště:

* Přihláška se vyplňuje výhradně hůlkovým písmem (na PC)

* Nové tiskopisy přihlášek (viz www.msmt.cz)

* Uchazeč i zákonný zástupce vyplní a zkontrolují stranu A, mohou podat 2 přihlášky. Za správnost údajů na přihlášce vždy odpovídá zákonný zástupce.

* Kromě jména a adresy uchazeče je potřeba vyplnit i jméno, příjmení a adresu zákonného zástupce

* Na přihlášku se vyplňují dvě školy (názvy a adresy škol, číselné kódy a názvy oborů, termín přijímací zkoušky - je stanovena ředitelem školy)

* Přihlášku musí podepsat zákonný zástupce i nezletilý uchazeč

* Na přední straně nesmí chybět potvrzení lékaře, pokud to ředitel střední školy vyžaduje (PLP - ano)

* Vysvědčení a hodnocení žáka na straně B kontroluje ZŠ

* Na zadní straně podepisuje přihlášky ředitel základní školy

* Vyplněné přihlášky, potvrzené ředitelem ZŠ, podává (odesílá) uchazeč (zákonný zástupce) přímo ředitelům střednich škol do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018

 

Přehled termínů přijímacího řízení

* Talentové zkoušky do oboru vzdělání s TZ a talentové zkoušky v konzervatoři se konají v lednu, v termínu stanoveném ředitelem školy

* Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitel školy po vyhodnocení talentové zkoušky

* Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna

* Odevzdání vyplněných přihlášek řediteli střední školy do 1. března 2019

* Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12.4. do 17.4. 2019

o MŠMT stanovilo termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/19 na tyto dny:

1. termín - 12. dubna 2019 - čtyřleté obory

16. dubna 2019 - obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín - 15. dubna 2019 - čtyřleté obory

17. dubna 2019 - obory šestiletých a osmiletých gymnázií

o Jednotná zkouška se koná formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace.

o Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

o Odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

o Ředitel může vyhlásit další kola přijímacího řízení, počet volných míst oznámí neprodleně krajskému úřadu. Přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech je povinen zveřejnit krajský úřad

o Zápisové lístky - pokud byl uchazeč přijat na SŠ, musí podat na příslušnou SŠ zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

Josef Vachta, výchovný poradce

 

Tiskopisy přihlášek 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle