Postup při objednávání do ŠPZ

26. 9. 2018
Denisa Kolínská
výchovný poradce

Postup při objednávání do školského poradenského zařízení (PPP)

1.       Konzultace rodičů s třídním učitelem či vyučujícím předmětu, kde se obtíže objevily.

2.       Zákonní zástupci podají Žádost o poradenskou službu k vyšetření v PPP – osobně nebo přes ZŠ.

3.       Zákonní zástupci kontaktují školu (třídní učitel, výchovný poradce) a zažádají o vypracování Sdělení školy.

4.       Po vypracování Sdělení školy budou zákonní zástupci informováni o jeho vyhotovení a možnosti vyzvednutí, a to osobně u třídního učitele nebo výchovného poradce.

5.       Doručení Sdělení školy do pedagogicko-psychologické poradny zajistí zákonní zástupci osobně nebo požádají ZŠ o zaslání do PPP.

6.       Poté je přidělen termín vyšetření, který zákonní zástupci oznámí škole.

 

                                                                                                                                                                 Mgr. Josef Vachta