Projekty

Výzva k podání nabídky

  icon pdf Zadávací podmínky

icon pdf Vysvětlení zadávacích podmínek

icon docx Krycí list

icon docx Čestné prohlášení k základní způsobilosti

icon docx Kupní smlouva návrh II

icon docx Kupní smlouva návrh II

icon docx Prohlášení dodavatele

icon xlsx Technická specifikace část a

icon xlsx Technická specifikace část b

icon xlsx Technická specifikace část b - změna

 

Investice regionálního operačního programu

 

Modernizace učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010320

Název výzvy: 2. výzva MAS Střední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 1

Celkové náklady projektu: 1 183 107,64 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 134 707,64 Kč

Výše dotace: 1 077 972,25 Kč

Zahájení fyzické realizace projektu: 9. 2. 2018

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2020

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a polytechnických dovedností spolu se zvýšením motivace žáků předměty těchto zaměření dále studovat. To bude zajištěno skrze pořízení vybavení do učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností. V rámci projektu bude též zajištěna bezbariérovost školy pomocí schodolezu a vybudování bezbariérového WC.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace výuky přírodních věd a polytechnických dovedností vč. zapojení nových výukových metod,
 • zkvalitnění vzdělávacího procesu na škole,
 • zvýšení využívání moderních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o přírodní vědy, hlavně o vyučovanou chemii, fyziku, přírodopis a přírodovědu,
 • zvýšení zájmu o technické předměty,
 • příprava žáků na studium na středních školách,
 • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti přírodních věd a polytechnických dovedností pro případné další studium na přírodovědně či technicky zaměřených školách v České republice,
 • vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotřebí v návazném studiu, popřípadě při výkonu zaměstnání,
 • zajištění kroužků: Mladý technik, Šikovné ruce a Přírodovědný kroužek,
 • zajištění bezbariérovosti.

Projekt Modernizace učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností je spolufinancován Evropskou unií.

 

 ŠABLONY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha v celkové výši 778 007,- Kč.

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky,  inkluze, ICT
 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • Projektový den ve škole
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – čtenářská gramotnost, inkluze, ICT
 • Využití ICT ve vzdělávání ŠD
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky ŠD
 • Projektový den v ŠD

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je maximální podpora žáků v základní škole, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 Doba realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021

                                                                                                              Mgr. Monika Bardová

logo.jpg

 

 

 

 

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Od ledna roku 2017 jsme zapojeni do projektu OP VVV Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který řídí vzdělávací centrum TEREZA a je podpořen z finančních zdrojů Evropské unie. Vytvořili jsme šestičlenný tým pedagogů. Kolegiální podpora probíhá mezi pedagogy z týmu a odehrává se v oblasti přírodovědné gramotnosti a v oblasti mentorských dovedností. Kolegiální podpora sestává zejména ze setkávání týmu pedagogů, ze vzájemných konzultací a hospitací ve výuce. Cílem je zvýšit využívání aktivizačních metod a navýšit počet hodin odučených venku v přírodě. Projekt byl ukončen v prosinci 2018.

 logo.jpg

  

 

 

 

Dotační programy Jihočeského kraje:

Rozvoj venkova a krajiny – Podpora EVVO ve školách
Dotace ve výši 26 700,- Kč byla využita na realizaci projektu Poznáváme CHKO Blanský les.


Podpora sportu – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí
Dotace ve výši 20 000,- Kč byla využita na realizaci projektu Obnova nářadí tělocvičny.


Podpora sportu – Rekonstrukce a opravy sportovišť
Dotace ve výši 100 000,- Kč byla využita na realizaci projektu Rekonstrukce doskočiště pro skok do dálky.

Exkurze do zpracovatelských zařízení na odpady
Dotace ve výši 11 815,- Kč byla využita na exkurzi žáků 2. stupně do zařízení zaměřených na separaci a recyklaci odpadů (Jihosepar Vimperk, Kompostárna Jarošovice).

jihocesky.png

 

 

 

 

Rozvojový program MŠMT:

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)
Škola získala dotaci na úhradu dopravy do místa výuky plavání a zpět ve výši 48 000,- Kč.

msmt.jpg

 

 

 

 

 

Jsme partnery projektu "Ekoškola"

logo-esf-op-vzdelavani.jpg

eu-penize-skolam.jpg

ovoce-do-skol.png

mleko.jpg

detska-prava.jpg