Projekty

ŠABLONY
Projekt Modernizace učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností je spolufinancován Evropskou unií.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání v celkové výši 825 225,- Kč. 

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ŠD
Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a dále zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2023 – 31. 7. 2025

 

Investice regionálního operačního programu

Název projektu: Vybavení jazykové učebny
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012941
Název výzvy: 6. výzva MAS Střední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 2
Celkové náklady projektu: 2 057 798,33 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 991 248,33 Kč
Výše dotace: 1 891 685,91 Kč
Zahájení fyzické realizace projektu: 17. 9. 2019
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2021

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizojazyčných předmětů spolu se zvýšením motivace žáků předměty tohoto zaměření dále studovat. To bude zajištěno skrze vybudování odborné jazykové učebny pořízením vybavení a souvisejícími stavebními pracemi. Modernizací jazykové učebny chce škola směřovat ke zvýšení kvality a efektivity výuky. Moderní učebna jazyků umožní žákům rozvíjet všechny čtyři základní dovednosti – čtení, psaní, poslech a především komunikaci. Pomůcky pořizované projektem zmodernizují výuku a umožní žákům do hloubky studovat výše zmíněné předměty.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • vybudování odborné jazykové učebny vč. zapojení nových výukových metod,
 • zkvalitnění vzdělávacího procesu na škole,
 • zvýšení využívání moderních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o cizí jazyky,
 • příprava žáků na studium na středních školách,
 • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti cizích jazyků pro případné další studium na jazykově zaměřených školách v České republice,
 • vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotřebí v návazném studiu, popřípadě při výkonu zaměstnání,
 • zajištění kroužku Kroužek konverzace v cizím jazyce.

Projekt Vybavení jazykové učebny je spolufinancován Evropskou unií.

 

Doučování žáků

ZŠ Chyšky je zapojena do programu MŠMT Národní plán doučování (realizace v období září – prosinec 2021) a programu doučování realizovaného z Národního plánu obnovy (realizace leden – srpen 2022/ září - prosinec 2022/ leden - srpen 2023). Cílem programu je reagovat na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve škole během pandemie covid – 19. Výsledkem realizovaného programu je zmírnění negativního dopadu výpadku prezenční výuky. Na program Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy je poskytována finanční podpora EU.

Plakát

 

Investice regionálního operačního programu

Modernizace učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010320

Název výzvy: 2. výzva MAS Střední Povltaví – IROP – Zlepšení kvality vzdělávání 1
Celkové náklady projektu: 1 183 107,64 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 134 707,64 Kč
Výše dotace: 1 077 972,25 Kč
Zahájení fyzické realizace projektu: 9. 2. 2018
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2020

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a polytechnických dovedností spolu se zvýšením motivace žáků předměty těchto zaměření dále studovat. To bude zajištěno skrze pořízení vybavení do učebny přírodních věd a učebny polytechnických dovedností. V rámci projektu bude též zajištěna bezbariérovost školy pomocí schodolezu a vybudování bezbariérového WC.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace výuky přírodních věd a polytechnických dovedností vč. zapojení nových výukových metod,
 • zkvalitnění vzdělávacího procesu na škole,
 • zvýšení využívání moderních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o přírodní vědy, hlavně o vyučovanou chemii, fyziku, přírodopis a přírodovědu,
 • zvýšení zájmu o technické předměty,
 • příprava žáků na studium na středních školách,
 • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti přírodních věd a polytechnických dovedností pro případné další studium na přírodovědně či technicky zaměřených školách v České republice,
 • vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotřebí v návazném studiu, popřípadě při výkonu zaměstnání,
 • zajištění kroužků: Mladý technik, Šikovné ruce a Přírodovědný kroužek,
 • zajištění bezbariérovosti.

   ŠABLONY

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha v celkové výši 368 096,- Kč. 

  Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

  • Tandemová výuka v ZŠ
  • Projektový den ve výuce
  • Čtenářský klub 
  • Klub zábavné logiky a deskových her 
  • Klub komunikace v cizím jazyce
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je maximální podpora žáků v základní škole, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

   Doba realizace projektu: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2023

                                                                                                                Mgr. Monika Bardová

   

   

  Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

  Od ledna roku 2017 jsme zapojeni do projektu OP VVV Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který řídí vzdělávací centrum TEREZA a je podpořen z finančních zdrojů Evropské unie. Vytvořili jsme šestičlenný tým pedagogů. Kolegiální podpora probíhá mezi pedagogy z týmu a odehrává se v oblasti přírodovědné gramotnosti a v oblasti mentorských dovedností. Kolegiální podpora sestává zejména ze setkávání týmu pedagogů, ze vzájemných konzultací a hospitací ve výuce. Cílem je zvýšit využívání aktivizačních metod a navýšit počet hodin odučených venku v přírodě. Projekt byl ukončen v prosinci 2018.

   

    

   

  Dotační programy Jihočeského kraje:

  Rozvoj venkova a krajiny – Podpora EVVO ve školách
  Dotace ve výši 26 700,- Kč byla využita na realizaci projektu Poznáváme CHKO Blanský les.


  Podpora sportu – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí
  Dotace ve výši 20 000,- Kč byla využita na realizaci projektu Obnova nářadí tělocvičny.


  Podpora sportu – Rekonstrukce a opravy sportovišť
  Dotace ve výši 100 000,- Kč byla využita na realizaci projektu Rekonstrukce doskočiště pro skok do dálky.

  Exkurze do zpracovatelských zařízení na odpady
  Dotace ve výši 11 815,- Kč byla využita na exkurzi žáků 2. stupně do zařízení zaměřených na separaci a recyklaci odpadů (Jihosepar Vimperk, Kompostárna Jarošovice).

  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - Podpora EVVO a environmentálního poradenství 
  Dotace ve výši 72 000,- Kč byla využita na obnovu přírodní zahrady.

  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - Cílená podpora EVVO ve školách
  Dotace ve výši 32 000,- byla využita na realizaci projektu Poznáváme Novohradské hory.

  Exkurze do zpracovatelských zařízení na odpady
  Dotace ve výši 9 436,- Kč byla využita na exkurzi žáků 2. stupně do zařízení zaměřených na separaci a recyklaci odpadů (Kompostárna Jarošovice).

   

   

   

   

  Rozvojový program MŠMT:

  Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)
  Škola získala dotaci na úhradu dopravy do místa výuky plavání a zpět ve výši 48 000,- Kč.

   

   

   

   

   

  Jsme partnery projektu "Ekoškola"

  Projekt Hrdá škola