EVVO

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 16.

EVVO klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů     k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. Obsahem je vzdělávání, jež se vztahuje ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného zájmu o životní prostředí.

Environmentální výchova je součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni (prvouka, přírodověda, přírodopis, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, pracovní výchova  a další).

Ekoškola

Kampaň obyčejného hrdinství - Co se podařilo v naší škole

https://zschysky.cz/2023/kampan-obycejneho-hrdinstvi-co-se-podarilo-v-nasi-skole

Den Země

https://zschysky.cz/2023/den-zeme

Kampaň obyčejného hrdinství

https://zschysky.cz/2023/kampan-obycejneho-hrdinstvi

více o Ekoškole

 

Les ve škole, škola v lese

Záchrana lesních skřítků

https://zschysky.cz/2023/zachrana-lesnich-skritku

Tajemství vody v lese

https://zschysky.cz/2023/tajemstvi-vody-v-lese

Zima U soviček

https://zschysky.cz/2023/zima-u-sovicek

více o Lese ve škole

 

Recyklohraní

Mokřady a tajemství ztracené vody

https://zschysky.cz/2023/mokrady-a-tajemstvi-ztracene-vody

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

https://zschysky.cz/2023/osvedceni-o-podilu-na-zlepseni-zivotniho-prostredi

Najdi Elektrosaura

https://zschysky.cz/2023/najdi-elektrosaura

více o Recyklohraní